Viktiga begrepp inom behavioristiskt perspektiv

 • Stimuli
 • Respons
 • Habituering
 • Sensitisering
 • Betingning
 • Klassisk betingning
 • Pavlovs hundar
 • Utsläckning
 • Operant betingning
 • Effektlagen
 • Förstärkning
 • Bestraffning
 • Socialinlärning
 • Modellinlärning
 • Beteendeterapi

Arbetsuppgifter behavioristiskt perspektiv

 1. Vad formar mänskliga beteenden enligt behavioristiskt perspektiv? Är perspektivet deterministiskt?
 2. Vad innebär habituering och sensitisering? Vad kan vi lära oss genom dessa inlärningssätt?
 3. Vilken form av inlärning studerade Ivan Pavlov? Beskriv experimentet om klockan.
 4. Vad är klassisk betingning? Försök komma på några egna exempel på hur vi lär oss genom klassisk betingning.
 5. Vad menar man med att ett inlärt beteende kan utsläckas?
 6. Vad menar en behaviorist med förstärkning? Vilka olika typer av förstärkning finns det? Ge exempel på de olika typerna av förstärkning.
 7. Bestraffning vad menas med det? Vilka olika typer av bestraffning finns det? Ge exempel på olika typer av bestraffning.
 8. Vad är socialinlärning? Vad krävs för att modellinlärning ska kunna ske?
 9. Vad visade egentligen Albert Banduras experiment om Bobo-dockorna?
 10. Hur går systematisk desensibilisering till? Vad kan man bota med denna terapimetod?
 11. Hur kan man i beteendeterapi använda sig av inlärningssätten: klassisk betingning, operant betingning och socialinlärning?
 12. Vad är egentligen bra i detta perspektiv? Vad finns det för kritik gentemot perspektivets teorier?

Lite svårare frågor

 1. Hur kan bilrädsla uppkomma med hjälp av klassisk betingning?
 2. Kan man lära sig att bete sig hjälplöst? Ge exempel på hur det i så fall skulle kunna gå till.
 3. Hur kan vi med hjälp av olika inlärningssätt lära sig ett ”dåligt beteende”?
 4. Ligger det något i talesättet ”barn gör som du gör, inte som du säger”? Motivera.