Barn har en medfödd förmåga och motivation att leka. Medan vi leker utvecklas flera förmågor hos oss som individer, koncentration, minne och social kompetens är några exempel. I leken skapar och befäster barnet sin identitet.

Saker vi har i vår omgivning har en betydelse för våra handlingar, våra uppfattningar och erfarenheter av oss själva och vår omvärld. Några av de första elementen som påverkar en individs identitetsutveckling är därför leksaker, kläder och rum. Dessa första faktorer påverkar sedan hur ett barn senare kommer att känna igen, värdera och skapa sin värld.

Då barn leker övar de sig i att vara vuxna. I leken härmar de vuxna, i leken testar de hur det är att vara specifika personer. Barn tänker inte att nu leker jag att jag är vuxen utan de går in i rollen och blir ett med den. Den lekta rollen skapar en ny erfarenhet i vår kropp och ett nytt neurospår i hjärnan. Många nya erfarenheter leder till många nya nervbanor och i och med det förändras individen psykiskt och fysiskt.

De ting som finns i individens omvärld är av stor vikt eftersom de har betydelse för de mänskliga handlingarna och människans erfarenheter av sig själv. Det är alltså inte bara vi som ger tingen liv utan de ger även oss liv. Leksaker blir därför viktiga verktyg som används för att stimulera barns emotionella, psykiska, intellektuella och sociala utveckling. Både ting och människor är oumbärliga för barns utvecklande till självmedvetna individer. När barn leker med varandra skapas situationer där gränssättningar och maktkamper uppstår vilket bidrar till att gemensamma regler och normer skapas. Regler och normer som senare ligger till grund för vår identitet.