Orsaken till psykisk ohälsa är enligt det kognitiva perspektivet människans tankar. Negativa erfarenheter har gjort att personen bildat ett icke fungerande tankemönster. Antaganden om världen är negativa och icke anpassningsbara. Det kan handla om att man antar att människor är nedlåtande, dömande eller rent av fientliga. Kognitiva schemans som ofta gör att människor mår dåligt är de som gör att personen känner sig hjälplös eller icke älskvärd. De grundläggande schemana ger upphov till automatiska tankar och förvrängningar i olika situationer och dessa skapar problem samt lidande för individen.

Tankar, känslor och handlingar påverkar varandra. Om en person befinner sig i en viss situation kan denna tolkas på olika sätt och den tolkning personen väljer kommer att ge upphov till nya tankar, känslor och beteenden. Vid kognitiv terapi riktas åtgärden emot tankarna eftersom nya tankesätt kommer att skapa nya känslor vilket i sin tur leder till nya beteenden.

Hur tolkar jag världen? Är jag realistisk?

I terapin angrips patientens föreställningsvärld systematiskt. Den falska logiken överbevisas med rationella resonemang och genomtänkta frågor får patienten att fundera över sina egna ställningstaganden “om det du säger vore sant, vad skulle det då innebära?”. Frågetekniken gör att negativa grundantaganden som vanligtvis inte är tillgängliga blir det. Det kan handla om att medvetandegöra kognitiva förvrängningar, placera händelser i nya perspektiv eller förändra patientens tolkningar av situationer.

Terapeuten arbetar aktivt i terapin och fokus ligger på nuet inte det förgångna. Tanken angrips, negativ självbild och negativa handlingssätt medvetandegörs för att nya känslor och handlingar ska uppstå. Terapeuten bör även introducera nya tankesätt och handlingssätt.

Hemuppgifter är ett viktigt inslag i kognitiv terapi. Om patienten har en dålig självbild måste nya erfarenheter göras som stärker självkänslan. Enkla uppgifter där patienten garanterat lyckas kan vara en bra start och sedan kan ribban successivt höjas. Viktigt är att terapin stärker upplevelsen av kontroll och motverkar hjälplösheten som många känner.