Olika situationer kan vi tolka på olika sätt och det som avgör hur vi tolkar en situation är enligt det kognitiva perspektivet vilket schema som aktiverats av situationen. Våra tolkningar och hur vi tänker i en viss situation kommer också att leda till att vi agerar på ett visst sätt.

Man kan förklara det på följande sätt. Våra erfarenheter skapar kognitiva scheman och när vi befinner oss i en situation kan dessa scheman aktiveras. När schemat aktiverats kommer det att skapa automatiska tankar hos oss som ger oss känslor som i sin tur leder till att vi agerar på ett visst sätt. Tänk dig en person som läst mängder av tidningar som skrivit om fet mat och hur man bör undvika socker för att förbli smal. Samma tidningar har också genom både bilder och text tryckt på det smala som en sorts ideal, något du ska sträva efter. Detta är erfarenheter som personen lagrar i sitt schema kring hur man bör äta. När sedan denne person befinner sig i ett kök för att laga mat så aktiveras detta schema och tankar dyker upp då kylskåpsdörren öppnas. Personen kanske tittar på ett paket med bacon och tänker att det vore gott men känslor av skuld och obehag infinner sig också. Personen lägger sedan tillbaka paketet och plockar fram något annat.

Tanke blir handling modell över sambandet

Experiment: Personbedömningar

Flera psykologiska experiment använder sig av subliminal priming vilket innebär att försökspersoner utsätts för stimuli så snabbt att det inte medvetet hinner uppfattas. Sedan låter man personerna utföra en uppgift och ser om stimulit påverkat personernas prestationer.

Vid ett experiment har man haft en grupp av människor som man snabbt visat ett fientligt personbeskrivande ord ex våldsam på en datorskärm (subliminal priming) för att sedan låta dem läsa en beskrivning av en person och bedöma dennes beteenden. Denna grupp av människor jämfördes sedan med en kontrollgrupp som istället visats neutrala personbeskrivande ord exempelvis lång och det visade sig att de bedömde beteendena som mer aggressiva och fientliga. Detta visar att om vi aktiverar ett schema om fientlighet innan vi ska göra en personbedömning så kommer känslorna som schemat utlöser att påverka bedömningen.

Experiment: En långsam promenad

Vid ett experiment aktiverade man kognitiva scheman om äldre människor hos en experimentgrupp genom att låta dem skapa meningar av ihopblandade ord där minst ett av orden alltid var kopplat till stereotyper av äldre personer. Exempelvis kunde följande ord vara med: gammal, rynkig, bingo eller pensionär. Experimentgruppen kunde få se orden stereon, den, gammal, väldigt, är och var då menade att skapa en mening av dem Den stereon är väldigt gammal.

I experimentet hade man även en kontrollgrupp som fick sätta ihop meningar av ord men deras ord var inte kopplade till något särskilt och aktiverade alltså inte något specifikt kognitivt schema.

När personerna var färdiga med att sätta ihop meningar av ord (man byggde totalt ca 50 meningar) så fick de instruktioner om att gå genom en korridor för att ta sig till nästa del av experimentet. Det personerna inte visste var at man tog tid på hur snabbt de gick. Experimentet fick som resultat att experimentgruppen, som alltså aktiverat sina schemas om äldre människor, gick betydligt långsammare än de i kontrollgruppen. Trots att ingen ens märkt att orden var kopplade till äldre människor så hade aktiveringen av schemat påverkat deras fysiska beteende.