Psykoanalys

Enligt psykoanalysen uppstår en individs problem pågrund av hennes tidiga relationer och upplevelser. Ohälsa kan uppstå då nutida situationer aktiverar känslor från förr och vi försöker fly undan den psykiska smärta det orsakar. Smärtsamma trauman som förträngts kan ha skapat omedvetna inre konflikter som påverkar vardagslivet och relationer till andra människor. Även icke tillfredställda behov från barnomen kan orsaka problem då vi spenderar stora delar av vårt vuxna liv med att stilla barndomslängtan.

Ohälsa är alltså enligt psykoanalysen ett tecken på inre omedvetna konflikter inom individen. Utgångspunkten för terapin blir därför inte själva symptomen utan orsaken till symptomen. Man tror att symptomen försvinner och personligheten djupgående förändras då människan utvecklar en självinsikt.  Det omedvetna ligger i fokus för terapin eftersom man anser att kärnan i en individs problem ligger gömd där. När upplevelser, konflikter och trauman blir medvetna kan de bearbetas och individens förmåga att ta ansvar för sitt egna liv ökar.

Fria associationer

En metod som Freud utvecklade för att få tillgång till det omedvetna kallas för fria associationer. Det är en teknik där patienten får tänka fritt och tala spontant om allt som dyker upp i det medvetna oavsett hur konstigt, irrelevant eller dumt det verkar. Då patienten talar kan det ibland uppstå pauser, stopp eller ämnesbyten i berättelserna vilket enligt Freud var möjligt att analysera. Eftersom allt som färdas till människans medvetna måste passera det omedvetna blir också det medvetna handlandet färgat av det omedvetna vilket ger terapeuten ledtrådar om vad som döljer sig där. Efter att patienten berättat om sina tankar, fantasier och känslor utforskas den djupare innebörden i dessa tillsammans med terapeuten.

Överföring

En annan viktig metod i psykoanalysen är överföring. Överföring innebär att vi hela tiden uttrycker upplevelser och mönster från tidigare relationer i nutida relationer. Patenten kan därför överföra tidiga relationer exempelvis till sina föräldrar på sin terapeut . I terapin kan överföringen utforskas noggrannare och ge ledtrådar till vad som styr patientens handlande.

Att uppnå självinsikt och bringa ordning i sitt omedvetna tar tid därför är psykoanalys en långsiktig behandlingsform där man i flera års tid träffar sin terapeut ca 3 gånger i veckan. Terapeuten är framför allt passiv och lyssnande och metoden kräver en patient som är villig att reflektera kring sitt inre.

Psykodynamisk terapi

Ur den klassiska psykoanalysen har den psykodynamiska terapin utvecklats. Här antar man att en människas personlighet, som till stor del är omedveten, utvecklas i ett samspel mellan individ och samhälle. I samspelet byggs psykiska strukturer upp som innehåller föreställningar om individen själv, andra människor, situationer och tillhörande känslor. De inre omedvetna strukturerna kommer att styra hur individens liv utspelar sig. En utgångspunkt är att individens livshistoria och då speciellt barndomen har en stor betydelse för det nutida livet och när smärtsamma händelser gör sig påminda tar vi till omedvetna försvar som ofta leder till olika sjukdomssymptom.

Man utgår även ifrån att psykisk ohälsa har en orsak även om patienten själv inte är medveten om den. Syftet med terapin är att bearbeta grundorsaken till att symptomen uppstått inte lindra symptomen i sig. Tidigare gjorda erfarenheter avgör hur en person handlar idag men även om vi ständigt upprepar vår egen utvecklingshistoria måste vi varje dag ta beslut om hur vi ska leva våra liv idag. I terapin bearbetar man minnen och relationer från den tidiga livshistorian och använder denna för att förstå varför patientens liv ser ut som det gör här och nu. Hälsa uppnås då individen blir medveten om sina relationsmönster, förstår varför hon handlar som hon gör och inser att hon har en möjlighet att välja. En grundtanke är att patientens självbild och självkänsla i förlängningen kan komma att påverkas av hennes medvetenhet om sitt beteende och inre liv.

Psykodynamiskterapi kan erbjudas under flera år eller i en korttidsvariant på ca 20 träffar. Vid den längre varianten bearbetar man det som kommer upp just i stunden medan terapeuten i korttidsvarianten är mer aktiv och håller fokus vid ett avgränsat problemområde. Förtroende mellan terapeut och patient är av stor vikt och en god relation är ett måste för att terapin ska bli verksam. Den största skillnaden från den rena psykoanalysen är att mindre fokus läggs på barndomstrauman och sexualitet.