Då vi beskriver oss själva så gör vi det med hjälp av uttalanden om hur vi liknar andra människor men även med uttalanden om hur vi skiljer oss från andra människor. Vår identitet skapas då vi förstår oss själva i relation till hur andra människor beter sig och uppfattar oss. Man talar om en social identitet som beskrivs genom grupper vi identifierar oss med, och en personlig identitet som beskriver hur vi skiljer oss från andra människor i de grupper vi tillhör. Vi skapar helt enkelt oss själva genom att distansera oss ifrån eller identifiera oss med andra människor. Det är en process som börjar under tidig barndom och fortgår under hela livet. Barndomen är av extra vikt eftersom samspelet med familjen utvecklar barnets självkänsla och därigenom lägger grunden för hur samspelet med andra individer kommer att te sig.

Social identitet

Vilka grupper kopplar jag ihop mig själv med?

Identifikation med andra

Personlig identitet

Hur utskiljer jag mig ifrån andra individer som ingår i samma grupper som mig?

Distansering ifrån andra

Som barn föds vi in i ett samhälle och blir på en gång en del av det. Individ och samhälle ses ofta som två skilda enheter trots att de är uteslutande av varandra. För att överbygga den problematiken har teoretiker skapat begreppet roll. En roll innebär de karaktärsdag och förväntade beteenden som en individ har i ett socialt sammanhang. Vi uppmärksammar människor i vår omgivning, vi värderar och tolkar deras beteenden i ett försök att bättre förstå dem. Detta skapar en förväntan om hur människan även fortsättningsvis ska bete sig. Då vi vet att även andra människor värderar och tolkar våra beteenden så försöker vi presentera oss på ett bestämt sätt. Vi framställer oss på ett sätt som ligger i linje med normer och regler som gäller för den situation man befinner sig i. Vi intar med andra ord vår tilldelade roll.

Interaktioner mellan människor äger ofta rum med hjälp av olika symboler och tolkningar runt dessa symboler. För att signalera vår tillhörighet använder vi oss ofta av symboler och oftare än vi tror bedömer vi människor efter hur de ser ut. Exempelvis använder vi våra kläder för att signalera yrke, kön, ålder etnicitet, ideologi, status, livsstil mm.

Joharifönstret

Joharifönstret är en modell som skapades för att påvisa olika typer av kommunikation. Idag används modellen för att optimera samarbeten och förbättra samspel mellan grupper men även för att erbjuda den enskilda individen en ökad självinsikt. Modellen delar in personligheten i fyra delar. 1. Det kända fönstret som innehåller det du vet om dig själv och det som andra också vet om dig. Det kan exempelvis vara saker som att du är morgonpigg och bra på matematik. Det kända fönstret blir större om man är tydlig gentemot andra samt är lyhörd för feedback ifrån andra. 2. Det blinda fönstret innehåller det som andra känner till om dig men som du själv inte är medveten om. Kanske är det så att du ofta luktar svett eller att du säger nedvärderande saker om dina vänner och sårar dem. Ju mer lyhörda vi är gentemot vad andra försöker berätta för oss desto mer får vi veta om oss själva. 3. Det dolda fönstret innehåller det som vi vet om oss själva men som vi döljer för andra människor. Kanske har du svårt för något men vill inte erkänna det så du skyller utåt sätt på att det är tråkigt. När vi är tydliga och ärliga mot andra människor så förstår de oss bättre. 4. Det okända fönstret är det som varken du eller andra människor känner till om dig. Du kanske inte förstår ironi och därför missuppfattar flera situationer.

En god kommunikation med andra kräver ofta både lyhördhet och tydlighet, ett stort öppet fönster alltså. Ett stort öppet fönster gör att felaktigt tolkande och missförstånd minskas. I trygga relationer är vi oftare mer öppna gentemot andra och låter dem se in i våra dolda fönster. När vi visar dessa delar av oss själva blir även andra personer mer benägna att dela med sig av det vi har i våra blinda fönster och vi får en större förståelse för oss själva och våra beteenden.

Det kända fönstret

Vad jag och andra personer vet om mig

Det dolda fönstret

Det jag men inte andra vet om mig

Det blinda fönstret

Det andra men inte jag vet om mig

Det okända fönstret

Det varken jag eller andra vet om mig