Man brukar skilja på symptomneuroser, karaktärsneuroser och psykoser då man talar om psykiska sjukdomar. Psykoser är tillstånd då man saknar sjukdomsinsikt och har förlorat förmågan att urskilja vad som är verkligt medan symptomneuroser är tillstånd då man vet att det man upplever och känner inte är normalt. I dagsläget använder man sällan termen symptomneuros utan talar hellre om specifika problem så som hissfobi eller tvångstankar. Karaktärsneuroser är förändringar i personligheten som uppstår då en person inte fått ett viktigt behov tillfredställt i sin barndom enligt Freud.

Symptomneuros

I vårt omedvetna döljer sig en mängd olika upplevelser och även om vi inte känner till dem så påverkar de oss i vårt vardagliga liv. En symptomneuros uppstår då något väldigt traumatiskt hänt oss och vi använt oss av olika försvarsmekanismer för att hålla den psykiska smärtan i schakt. Minnet av traumat är förträngt men händelsen ger oss olika symptom som vi upplever som handikappande. Exempel på symptomneuroser är ångest, depression, missbruk, fobier och tvångstankar.

Om vi tar Eva som exempel hon upplever att hon lider av hissfobi, alltså en obefogad och stark rädsla för hissar. Varje gång hon ska hälsa på sin dotter får hon lov att gå upp för 5 trappor eftersom hon inte klarar av att gå in i det trånga utrymmet. Enligt ett psykodynamiskt perspektiv är problemet egentligen inte hissen utan en icke bearbetad händelse i Evas tidigare liv. När Eva var liten blev hennes mamma arg på henne och stängde in henne i ett litet utrymme vilket skrämde Eva och gav henne oerhörda skamkänslor. Händelsen var så starkt känsloladdad att Eva inte orkade bearbeta den på ett medvetet plan utan förträngde den. Men trots att Eva inte är medveten om att detta har hänt så påverkar upplevelsen henne. När hon konfronteras med det trånga utrymmet i hissar så väcks obehagskänslorna till liv inom henne men eftersom hon inte vet att det är ett minne inom henne som orsakar känslorna så projicerar hon dem till ett objekt i situationen, hissen.  Eva upplever alltså att hissar skapar känslor av otrygghet, skam och rädsla fast det egentligen är minnet av att bli instängd som är problemet. För att bli kvitt hissfobin bör man därför inte fokusera på symtomet och hissarna i sig utan på att finna orsaken till fobin. Då Eva blir medveten om varför hon är rädd kan hon bearbeta sitt minne och då försvinner symptomen och den upplevda sjukdomen.

Karaktärsneuros

Freud talade om karaktärs neuroser som något som uppstår då en av de tre första utvecklingsfaserna blir störd. Om ett barn inte får ett behov tillfredsställt sker en fixering och individen spenderar stora delar av sitt vuxna liv med att försöka kompensera för avsaknaden i barndomen.  En karaktärsneuros uppkommer inte enbart i specifika situationer eller i partier av individens liv, neurosen är djupt rotad i personligheten och blir en del av individens reaktionsmönster. De egenskaper som individen utvecklar på grund av sin neuros så som självhävdelsebehov eller snålhet är direkt kopplade till problemen i barndomen.

Oralkaraktär

Ett barn som inte får sina behov i den orala fasen tillfredställda kan utveckla passiva och osjälvständiga personlighetsdrag men även egoism, självhävdelsebehov och en bristande ansvarskänsla. Ofta får personen problem med att vänta på sin tur och är fortfarande mycket styrd av lustprincipen.

Analkaraktär

Om en fixering sker i den anala fasen utvecklas vanligtvis ett onormalt kontrollbehov. Extrem renlighet, snålhet och perfektionism är vanliga egenskaper hos den anala karaktären men det kan också gå åt motsatt håll med egenskaper som slarvighet och disorganisation.

Falliskkaraktär

Problem i den falliska fasen kan det leda till problem kopplade till könsidentitet och sexualitet. Flickor kan börja identifiera sig med fadern i ett försök att erövra hans kärlek vilket kan ge en pojkaktighet och svårigheter med att inta en kvinnlig roll i kärleksförhållanden. Istället för att identifiera sig med föräldern av samma kön kan barnet också revoltera mot denne, bli mycket självupptagen och fokusera onormalt mycket på sexuella erövringar.

Idag är karaktärsneuros ett gammalt begrepp som sällan används. Vanligare är att man talar om personlighetsstörningar, vilket innebär att individen besitter personlighetsdrag som orsakar lidande för individen eller närmiljön samt stör den sociala förmågan.