Enligt Freud styrs människor av inre psykiska krafter som inte alltid är tillgängliga för oss på ett medvetet plan. Inom oss pågår ständigt invecklade konflikter mellan vad vi borde göra och vad vi vill göra. Genom att bearbeta och finna lösningar till konflikterna växer vi som människor och utvecklar egna personliga särdrag. Freud gjorde en teoretisk indelning av vår personlighet i tre delar: Detet, jaget och överjaget.

Jaget

Är en viljelös del av personligheten som medlar mellan de andra två delarna. Ett barn föds inte med jaget som en del av sin personlighet utan jaget växer fram i takt med att barnet börjar förstå vad det måste avstå från nu för att uppnå mer krävande mål. Jaget har en medvetenhet om tid och rum och försöker hitta lösningar som gör att både nutida och framtida behov uppfylls. Alla individens beslut tas av jaget men jaget påverkas ständigt av de andra delarna av personligheten.

Detet

Är den del av personligheten som utvecklas först hos individen och där sitter våra biologiska drifter. De två drifter som styr oss framför alla andra är sexual- och aggressionsdriften. Detet kännetecknas av önsketänkande och styrs av lustprincipen vilket innebär att detet vill ha tillfredsställelse ögonblickligen oavsett om den givna situationen tillåter det eller inte. Tid och rum existerar inte för detet och därför inte heller tålamod. Man kan likna detet vid en liten djävul som ständigt försöker få jaget att följa sina impulser och tillfredsställa sina omedvetna, kortsiktiga behov.

Detet

Detet styrs av lustprincipen där man väljer den lätta lösningen och direkt njutning medan jaget styrs av realitetsprincipen där man investerar i nuet för att senare få ut en större belöning.

Överjaget

Utvecklas först då ett barn börjar identifiera sig med sina föräldrar. Omvärldens krav och förväntningar implementeras då i barnet och blir en del av dennes personlighet. Föräldrarnas och andra auktoriteters ideal tas efter och ett samvete bildas. Överjaget blir så småningom en sträng härskare som kritiserar alla de handlingar som inte stämmer överens med dess ideal .

Jaget

Jaget och överjaget har medvetna processer medan detet är helt omedvetet och dolt under ytan.