Utvecklingspsykologi är läran om hur människans beteenden, tankar, känslor och sociala förmågor utvecklas under livet.

Fokus för de flesta utvecklingsteorier ligger på barn och ungdomsåren men några ser på utveckling som något som sker under hela individens liv. Några psykologiska utvecklingsteorier beskriver utveckling i form av faser som individen går igenom i vissa åldrar ett par exempel på sådana teorier är Freuds teori om den psykosexuella utvecklingen och Erik Eriksons teori om utvecklingskriser. Andra psykologiska utvecklingsteorier fokuserar på en viss egenskap, hur den utvecklas och påverkar oss. Exempel på sådana teorier är anknytningsteorin och Jean Piagets teori om kognitiv utveckling.