Facebook (FB) är en typ av socialt medie där själva syftet är att människor enkelt skall kunna ha koll på varandras liv genom olika statusuppdateringar. Genom FB håller vi oss ajour med vad som händer i våra vänner och bekantas liv, när det är släktträff, när bästa vännens barn tar sitt första steg och när den där personen vi träffade på Gotland fyller år. Tidigare under evolutionen höll vi som art ihop gruppen genom att putsa varandras pälsar men när grupperna växte behövde vi hitta mer tidseffektiva sätt att stärka gruppens sammanhållning. Forskare idag tror att det var av den orsaken som det talade språket kom till och man kan se detta om man undersöker vad människor främst talar om. Vi talar om oss själva och andra människor vi känner. Skvaller har alltså en viktig funktion i samhället och det är att länka samman människor och skapa samhörighet. Idag är mer än hälften av Sveriges befolkning medlemmar i FB och den som inte är medlem hamnar automatiskt lite utanför.

Marknadsför dig själv

Tidigare sociala medier har framför allt erbjudit användaren anonymitet och gett oss en möjlighet att skapa nya spännande identiteter men så är inte fallet idag. Idag är FB framför allt ett socialt forum där du marknadsför dig själv och din vardag så som den är även om du väljer ut vad du vill publicera. På FB tar vi alltså på oss olika roller[1] som skall gestalta den person vi faktiskt är och de delar av oss som vi vill förmedla till andra människor. Vi ljuger inte men vi är måna om att spela upp våra identiteter på ett intresseväckande sätt och ge rätt intryck. På ett sätt kan man säja att vi lägger ut den bild av oss som vi vill marknadsföra.

Man har genom forskning konstaterat att personligheten vi har i det verkliga livet till stor del uttrycks genom FB och till och med blir ännu mer framträdande. Personer som är utåtriktade och sociala i det verkliga livet blir ännu mer populära och självutlämnande på FB medan de som är mer introverta i det vanliga livet blir ännu mer försiktiga på FB. Intressant är dock att oavsett om du är extrovert eller introvert så verkar FB göra ditt sociala nätverk större.

Man bör dock nämna att även om vissa personer har upp emot 400 vänner på FB så är det inte kontakter som man verkligen betraktar som vänner. Robin Dunbar räknade för länge sedan ut hur många individer en primat, så som människan, kan ha stabila sociala relationer till. Dunbars nummer är ungefärligt 150 och det verkar även som om man kan applicera det på sociala medier så som FB. Faktiskt är det så att när man undersökte hur många personer användarna av FB faktiskt hade kontakt med dagligen så hamnade man på en så låg siffra som 5-6 personer.

Konstruktion av självet

Anthony Giddens (sociolog) menar att vi efter det att gamla institutioner så som staten och kyrkan tappat sitt grepp om oss börjat fundera allt mer på vilka vi faktiskt är. De delar av samhället som förut organiserat våra liv och berättat för oss vilka vi bör vara har förlorat sin makt och därför måste vi själva fundera desto mer. När vi marknadsför oss själva på FB så gör vi oss själva synliga för andra vilket också hjälper oss att se oss själva. Genom andra ser vi oss själva. Facebook ger oss just den möjligheten eftersom vi ständigt får feedback på våra uppdateringar. Här skapar vi alltså delar av vår identitet samtidigt som vi är med och påverkar andras. Fysiska, sociala sammanhang blir alltså mindre viktiga för identiteten hos personer ifrån facebookgenerationen.

Så vad skriver vi då i våra uppdateringar på FB? Jo många menar att det är viktigt att andra människor kommentarer deras uppdateringar och därför gäller det att vara rolig för att få uppmärksamhet. Det är inte okej att vara nere och deppig på FB och därför försöker man ofta uttrycka även motgångar på ett positivt sätt. Man kan då fråga sig vart de negativa känslorna tar vägen om man inte får uttrycka dem på FB där vi har stora delar av vårt sociala liv. Hur kan detta komma att påverka våra identiteter i det långa loppet?

Nicholas A. Christakis och James H. Fowler vid Harvard har beskrivit hur beteenden smittar mellan människor. De som umgås med hårt tränande människor tenderar i högre utsträckning att själva börja träna osv. Detta är inte så underligt men mindre självklart är att de även visat att relationer i flera led, alltså dina vänners, vänners vänner, också påverkar dig. Genast blir FB:s påverkan på ditt liv mer relevant eftersom hela nätverket bygger på att du enkelt kan interagera med dina bekanta och deras bekanta.  Identitetskonstruktion idag bygger alltså inte lika mycket på fysiska sociala sammanhang eftersom det är just dina sociala kontakter som skapar dig och din identitet och många av dessa nu finns på just FB.  Några pessimister ser detta som en risk. De menar att de sociala överenskommelser som man idag har med människor man befinner sig nära rent fysisk kan komma att upplösas. Dina kontakter är de som påverkar dig och de normer[2] du utvecklar och i dagsläget kan dina kontakter finnas på andra sidan världen. Det här kan innebära att färre personer i framtiden kommer att dela de normer som personerna i närmiljön innehar och det kan leda till en ökad fientlighet gentemot personer i vår närhet.

Ett nytt sätt att tänka

Människor kategoriserar sin omvärld men de tänker inte linjärt på det sätt som ett mappsystem fungerar (alla som jag känner finns sorterade under bokstaven F). Människan har ett tänkande som mer är baserat på associationer. När man tänker på sin mamma tänker man vidare på hur hon får en att känna, senaste gången man såg henne och de kläder hon brukar ha på sig. När vi väl är inne och tänker på vår mammas klädstil går vi lätt vidare och funderar på andra saker kopplade till just detta. Webben är anpassad efter denna typ av tänkande. Vi kan enkelt gå från en sida till nästa genom att trycka på en hyperlänk och från den länken kan vi trycka på nästa hyperlänk. Den första länken hade en koppling till den första sidan och den andra länken hade en koppling till den andra men den hade inte nödvändigtvis någon koppling till den första sidan vi var inne på. På FB så går vi enkelt vidare mellan våra kontakter genom att klicka oss vidare på länkar och vi stannar sällan länge på en och samma sida. Denna uppbyggnad är förförisk men det kan också påverka människans sätt att förhålla sig till information i det långa loppet. Vi lockas till att ständigt associera vidare (klicka oss vidare) och stannar sällan länge på en sida. De individer som vuxit upp med Internet har till skillnad från äldre generationer även visat sig tycka att det är ansträngande att titta djupare på fakta de läser hellre bara sammanfattningar än hela dokument. En allt för associativ plattform gör att vi inte heller får öva vår förmåga till koncentration.

En stor mängd information

Att endast snabbt vilja titta på en text kan också vara en konsekvens av den ökande mängden information som finns att tillgå i dagens samhälle. Den som skall klara sig bra i ett samhälle där man ofta får uppemot 30 mail på en dag måste lära sig att sålla i informationen och endast plocka ut det viktigaste för att inte överväldigas.

Den ständigt växande informationsmängden kan också innebära konsekvenser för vårt psykiska välmående eftersom självbilden inte bara skapas av sociala kontakter utan även genom självreflektion. De val vi dagligen gör blir viktiga för hur vi uppfattar oss själva och valen blir då av stor relevans för oss. Idag är det omöjligt att tillgodose sig all den information som finns och därmed kan individer känna att deras val görs oreflekterat vilket ger en ökad emotionell stress. Man skall inte heller tro att de viktiga valen som bygger upp vår identitet alltid görs baserade på vetenskapligfakta utan informationen som vi ibland vill tillgodo se oss innan vi gör våra val kan vara av socialkaraktär så som statusuppdateringar. Val så som – Ska jag eller ska jag inte närvara vid mötet ikväll?

Den mänskliga naturen

Alla människor på webben har dock inte idag de rättigheter som många i Sverige ser som självklara. På många ställen i världen begränsas informationsflödet på Internet och stater utövar en socialkontroll över det mänskliga tyckandet och tänkandet. Man skall aldrig glömma att Internet inte bara lockar fram det goda i människor utan även det dåliga i vår natur. Internet och sociala medier kan om vi tillåter det bli en plats där våra mindre trevliga behov uppfylls, behov av makt, behov av kontroll och viljan att tjäna pengar på saker som andra människor behöver.

Positiva effekter

Facebook har utan tvekan blivit en del av många människor liv och har flera gånger utnyttjats för att förbättra våra liv och möjligheter. Några exempel på detta är:

  1. Hur Barack Obama använde FB som en naturlig del av sin politiska kampanj och på ett enkelt sätt spred sitt budskap
  2. Hur medborgare i Libyen spridit filmklipp som visar hur deras livssituation ser ut och på så sätt offentliggjort brott mot de mänskliga rättigheterna på ett nytt och effektivt sätt
  3. Hur socialt utsatta människor som av olika orsaker inte finner stöd i sin närmiljö ändå finner stöd och gemenskap hos människor som befinner sig på andra platser i världen.

En mer dold men ack så viktig fördel med sociala nätverk som FB är dock de collaborativa möjligheterna. Nya och stora idéer föds sällan av en ensam person. Man har kunnat se att idéer främst föds i städer där det finns naturliga mötesplatser så som caféer där människor från olika bakgrunder och med olika erfarenheter har kunnat mötas. Sociala medier så som FB erbjuder nu en ny typ av mötesplats som ständigt finns närvarande och som erbjuder möten mellan människor från alla sidor av världen. Här kan sociala samspel äga rum, människor med olika erfarenheter uppmärksammar varandra, bryter sina vanliga tankemönster och nya idéer föds.

  • [1] Roll= förväntat beteende av personen i specifika siuationer ex mammaroll, ledarroll osv.
  • [2] värderingar av vad som är rätt och fel i en specifik situation, det kan vara nedskrivna regler/lagar likväl som omedvetna vanor och traditioner.