I dagens samhälle vill vi ofta framstå som självständiga individer som inte påverkas av andra utan tar egna väl genomtänkta beslut. Men sanningen är den att vi ständigt påverkas av andra och vissa personer påverkar oss mer än andra. Man kan säga att dessa personer har makt. Makt kan definieras som den möjlighet och potential till påverkan som en individ innehar. Ofta tänker vi på makt som något negativt som människor missbrukar men en god ledare kan också använda sin makt till något positivt. För oss som människor är det viktigt att inse hur människor i maktpositioner kan påverka oss så att vi inte stänger av vårt kritiska tänkande och blint litar på personer med hög status.

Man kan få makt genom sin position men också genom de personliga egenskaper man innehar. Positionsmakt får man då man har möjlighet att belöna, bestraffa och sanktionera resurser gentemot andra människor. Positionsmakt kan en chef ha över sina medarbetare eller ett land ha över ett annat land pga. ett militärt övertag. Personligmakt får man istället genom ett förtroende från och samarbeten med omgivningen. Det kan handla om att man sitter inne på information eller kunskap som andra vill få tillgång till genom relationen eller så kan man ha personlighetsdrag som får andra att förändra sina beteenden för att få fortsätta relationen. För en ledare är positionsmakt det som fungerar bäst på personer med låg kompetensnivå medan personligmakt är överlägsen för medarbetare med hög kompetens.

Positionsmakt

Tvångsmakt

Människor undviker att få bestraffningar av olika slag genom att låta vissa personer ha inflytande.

Ex:poliser kan ge dig böter om du inte lyder

Belöningsmakt

Andra människor låter personen bestämma eftersom att denne har möjlighet att ge dem olika fördelar och belöningar.

Ex: lärare kan ge dig bra betyg om du lyder

Legitim makt

Personen tillåts att ta beslut som påverkar andra människor på grund av att denne tilldelats en viss titel eller position som gör denne till ledare.

Ex: chefer förväntas man bara att lyda

Personligmakt

Informationsmakt En person har tillgång till information som är viktig för andra människor, därför får denne inflytande.

Ex: en journalists källa kan utnyttja sitt läge för att få igenom sin vilja

Expertmakt

Den som vet och kan saker andra inte kan får makt eftersom att människorna tror sig ha behov av kunskapen.

Ex: en yrkesgrypp kan ställa höga krav på sina arbetsgivare om det är ett bristyrke

Förtroendemakt

Personliga egenskaper kan göra att omgivningen låter en person bestämma för att de litar på denne.

Ex: en god talare kan argumentera för sin sak på ett förtroende ingivande sätt

Milgrams lydnadsexperiment

En av socialpsykologins mest omtalade experimentserier utfördes på 1960 talet av Stanley Milgram. Att experimenten gjordes strax efter andra världskrigets slut är ingen slump utan det som fick Milgram att utföra experimenten var just hans nyfikenhet kring vad som får människor att utföra den typ av handlingar som förekom under kriget. Hur kunde människor, som vi ansåg vara friska och socialt välanpassade, tortera, förgripa sig på och till och med mörda andra människor. Han ville veta om det var onda människor som utförde handlingarna eller om vi alla hade kapacitet till att skada andra människor om vi befann oss i en viss situation.

Människor som anklagas för hemska krigsbrott skyller ofta på att de bara följde order, antagligen var det därför Milgram valde att undersöka hur benägna vi är att följa order ifrån en auktoritet. Han annonserade efter försökspersoner i tidningen men gick inte ut med experimentets egentliga syfte. De som svarade på annonsen fick i laboratoriet träffa ytterligare en person och informerades om att experimentet skulle behandla bestraffningars inverkan på minnet. Denna andra person var en medarbetare till Milgram och agerade, enligt ett manus, som offer i experimentet men detta var den riktiga försökspersonen omedveten om. För försökspersonen var skådespelaren bara någon som också svarat på annonsen, någon av samma status och i samma situation. I början av experimentet presenterades de båda personerna för experimentledaren, en man i vit rock, en man av hög status, en man med bland annat expertmakt. Experimentledaren berättade att en av personerna skulle få rollen som lärare och den andra rollen som elev i experimentet och att man skulle lotta om vem som skulle bli vad. Lottningen var egentligen fejkad och den riktiga försökspersonen blev alltid lärare och skådespelaren blev alltid elev. Orsaken var att det egentliga syftet med experimentet var att se om försökspersonen skulle utföra handlingar som han normalt inte skulle utföra av samvetsskäl bara för att experimentledaren beordrade detta. Man var alltså inte alls intresserade av att se hur bestraffningar påverkar inlärning.

När lottningen var gjord så tog man in de båda männen (experimentet utfördes endast på män) i ett rum där skådespelaren/eleven sattes fast i en stol och kopplades ihop med en maskin som kunde ge elstötar. Den riktiga försökspersonen/läraren togs sedan in i ett annat rum där han instruerades att läsa upp flervalsfrågor till eleven. Om eleven svarade fel på en fråga så skulle han ge eleven en liten stöt och informera denne om det korrekta svaret. För varje fel svar så skulle även styrkan på stötarna öka. Eftersom att detta experiment var fejkat så gavs det aldrig ut några elstötar men eleven gav väldigt många fel svar och läraren upplevde det som om han utdelade många och tillslut väldigt höga elstötar. Man började på 15 volt och kunde gå upp till 450 volt. Syftet var här att se hur högt i volt försökspersonen skulle gå. När man frågade personer innan hur många man trodde skulle gå hela vägen upp till 450 volt så var deras svar ungefär 1 % och dessa personer skulle ha sadistiska drag.

När antalet volt gick upp så gav skådespelaren ifrån sig högre klagorop, började banka i väggen, han klagade på hjärtproblem, sa att han inte längre ville delta i experimentet och mot slutet så tystnade han helt. För att ändå få försökspersonen att fortsätta utdela stötar så fick experimentledaren använda sig av fyra meningar.

  1. Var snäll och fortsätt
  2. Experimentet kräver att du fortsätter
  3. Det är av yttersta vikt att du fortsätter
  4. Du har inget val du måste fortsätta

Om försökspersonen ändå inte ville utdela någon stöt till eleven (skådespelaren) så avbröts experimentet. Det som förvånade alla var att samtliga av deltagarna, de var 40 män som deltog, delade ut stötar så starka som 300 volt. 65 % av deltagarna 26 personer gick faktiskt så långt som till 450 volt. Att få en stöt på 450 volt skulle lätt kunna döda en människa. Om man hårdrar experimentet så visar det alltså att majoriteten av människor skulle döda en annan människa bara för att en man i vitt rock ber dem att göra det.

“…it would be a mistake…to make the simple minded statement that kindly and good persons disobey, while those who are cruel do not…often, it is not so much the kind of person a man is as the kind of situation in wich he finds himself that determines how he will act”